I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. NLT One Year Chronological Bible, Large Print Softcover. 13 above]; [ch. 1 John 2:14-17 King James Version (KJV) 14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. The Irrefutable Law Of Love Contributed by Dr. Jonathan L Vorce on Jan 3, 2018 based on 1 rating | 6,735 views . Scripture: 1 John 2:18–27. Our Price: $34.99 Save: $15.00 (30%) Buy Now. (pagsasalin: World English Bible) I write to you, dear children, because you know the Father. The antichrist: opponent or adversary of Christ; the term appears only in 1 John–2 John, but “pseudochrists” (translated “false messiahs”) in Mt 24:24 and Mk 13:22, and Paul’s “lawless one” in 2 Thes 2:3, are similar figures. G846 4 And these things write we unto you, that your joy may be full. Read English Tagalog Bible every day! I have written to you, fathers, because you have come to know the One who is from the beginning. First John 2:12–14 is a six-line poem where John addresses three different groups of believers. 1 John 2 King James Version 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: . 1 John 2:14 Context. Our Price: $19.99 Save: $10.00 (33%) Buy Now. That starts as children, with parents... the Word of GodIn general, we tend to be very aware of how knowing what's true leads to doing what is good. Retail: $19.99. 6:10; [ch. Bible Gateway Recommends. John 1 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bill Wiese Recommended for you I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. Let What You Heard from the Beginning Abide in You. And he found in the temple-courts those that sold oxen and sheep and doves. -- This Bible is now Public Domain. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. - Red letters and italicized words! Read Introduction to 1 John “I have written to you, fathers, Because you have known Him who is from the beginning. { Our Price: $7.99 Save: $20.00 (71%) Buy Now. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. 1 John 4 Test the Spirits. 25At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. (You can do that anytime with our language chooser button ), Maghanap ng mga Bagong Pangkat na Kristiyano. 1 John 2:29 If G1437 ye know G1492 that G3754 he is G2076 righteous, G1342 ye know G1097 that G3754 every one G3956 that doeth G4160 righteousness G1343 is born G1080 of G1537 him. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. John 1:1 states that the Word was God, not something separate from God. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 1 John 2:14-16King James Version (KJV) 14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 4 In him was life, and that life was the light of men. 1 John 2:14. ἔγραψα , I have written ) In 1 John 2:13-14 , he passes from I write to I have written : and not without reason. 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. 1 John 5:21 Little children, guard yourselves from idols. NIV, Holy Bible, Larger Print, Paperback. 1 John 2:14: Fathers “you know Him who has been from the beginning” 1 John 2:13 “you know Him who has been from the beginning” 1 John 2:14: First, we find that little children are said to have their sins forgiven. 29Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. Bible Gateway Recommends. 17At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. NIV, Chronological Study Bible: Holy Bible, New International Version. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. 1 Johannes 2:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) jeg har skrevet til eder, I fedre, fordi I kjenner ham som er fra begynnelsen; jeg har skrevet til eder, I unge, fordi I er sterke, og Guds ord blir i eder, og I har seiret over den onde. Yarbrough’s explanation for the shift makes good sense: “The first–person present form of graph ō. . 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 27At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. Commentary for 1 John 1 . . var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 John 4 2 John 1. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. He was, and is, identical to God. Retail: $49.99. This epistle is a discourse upon the principles of Christianity, in doctrine and practice. One reason in writing this letter was that you may not sin. 1 John 2 My dear children, I write this to you so that you will not sin. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. 26Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. 11Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Retail: $5.99. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. 1 John 3:18 Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. I have written unto you, fathers This, with the reason annexed to it, is repeated, to raise the attention of the aged servants of Christ, and to quicken them to a discharge of their duty, who are apt to abate in their zeal, to grow lukewarm and indifferent, to cleave to the world, and to the things of it, which they are cautioned against in ( 1 John 2:15) . 21Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Our Price: $34.99 Save: $15.00 (30%) Buy Now. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. 13Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. I Am the Way, and the Truth, and the Life John 14. Retail: $54.99 . alongside Explanation of John 1:7 and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #2 John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. John Piper Mar 10, 1985 6.5K Shares Sermon. Contextual translation of "1 john 1:9" into Tagalog. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God remains in you, and you have overcome the evil one. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Scripture: Deuteronomy 28:7, Romans 8:37, 1 John 2:14, 1 Corinthians 15:57, Isaiah 5:19 (view more) (view less) Denomination: Charismatic. 12Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. NIV, Chronological Study Bible: Holy Bible, New International Version. 28At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. God's "Irrefutable Law of Love" is found in the Old Testament and the New Testament alike! : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Our Price: $16.49 Save: $6.50 (28%) Buy Now. 1 John 2:14 in all English translations. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. document.write(sStoryLink0 + "

"); 4Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. 15Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Hiebert - Views differ as to how many groups are in view. Test the Spirits 1 John 4. 5Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. That starts as children, with parents... word'Sayings' denotes persuasion. This is how any Christian starts. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. NLT Life Application Study Bible, Personal Size. writtenIf knowing what’s right were the same as doing what’s right, we would all be thin, healthy, hard-working, law-abiding, faithful to our spouses and free... the WordIn general, we tend to be very aware of how knowing what's true leads to doing what is good. View more titles. 11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Bible Gateway Recommends. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 20At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. 1:1] 1 John 2:14: [See ver. 1 John 2:14 King James Version (KJV) I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. 8Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … 13 I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. 1 John 2 King James Version 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. l 15 And if we know that he hears us—whatever we ask—we know m that we have what we asked of him. I write to you, dear children, because you know the Father. 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng … 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. See Robert Yarbrough, 1–3 John, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker, 2008), p. 115. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1 John 2:14 - I have written to you, fathers, because you know him who is from the beginning. 'To overcome' signifies conquering temptations, and remaining in a state of faith derived from charity. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of ... Read verse in New International Version Human translations with examples: awit 8: 19, 1 juan 1: 9, juan 1:1213, 1 john 4 9 11, sirach 2: 1 9. ESV Daily Light Devotional Bible, Softcover. This is a claim Jesus will make of Himself later in the gospel. Retail: $29.99. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 18Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. 24Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. is used to convey a relatively higher degree of feelings and urgency . Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. English-Tagalog Bible. bHasStory0 = true; 9Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. You Are Anointed How the Truth Becomes Precious. 1 John 5:14–15 14 This is the confidence k we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. n (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. John 1:14 - At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. Mga sanggunian mula sa mga draft ni Swedenborg, index at & mga talaarawan: if(aStoryLink[0]) 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Word of God'The Word of God,' as in Revelation 17:17, signifies the things foretold in the Word. In John 8:38, for instance, Jesus claims to speak what He has heard directly from the Father. 1 John 2:14 in all English translations. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 1 After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he himself. 1 John 2:14 I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Retail: $54.99 . 3 Now there was a man of the Pharisees named h Nicodemus, i a ruler of the Jews. Christ Our Advocate - My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. Would you like to choose another language for your user interface? 13 above]; Eph. Cross references: 1 John 2:14: [See ver. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa … Read verse in Revised Standard Version Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. 14 Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. Retail: $6.99. Yet, John wants it also to be clear that the Christian should be concerned about sin. I have written to you, young men, because you are strong, God's word remain... Read verse in Holman Christian Standard Bible 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word teaches, that man ought to look inwards towards the Lord in his Divine Humanity, for a refuge against evils. John Piper Mar 17, 1985 32 Shares Message. Retail: $49.99. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Retail: $22.99. 7Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. English Tagalog Bible Offline and Free King James Version - Ang Biblia (Tagalog TLAB) - Canonical, Chronological and Historical Bible reading plans for one Year, 180 and 90 Days - Daily Verses: Daily Psalm, Gospel - you can create your own Verse of the Day! Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. 10Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … overcome'To overcome' signifies receiving in heart. 1 John 2:14 I have written to you, children, because you have come to know the Father. Our Price: $4.19 Save: $1.80 (30%) Buy Now. }, Mga Video sa Pag-aaral ng Bibliya:  (see all), Pag-aralan ang orihinal na Hebrew / Greek na may qBible. 1 John 1:7 Context. 23 Minutes in Hell (original) - Bill Wiese, The Man Who Went To Hell - Duration: 1:03:03. I have written to you, young men, Because you are strong, and the word of God abides in you, And you have overcome the wicked one.” John reiterates his point without repetition but with variations. 1 John 4:4 You are from God, little children, and have overcome them; because greater is He who is in you than he who is in the world. 23Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. 1 Juan 2:14 Spanish: La Biblia de las Américas Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Nov 18, 2018. : 2 The same was in the beginning with God. View More Titles. Study This × Bible Gateway Plus. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. 1 John 2:14 New International Version (NIV) 14 I write to you, dear children, because you know the Father. if(sStoryLink0 != '') Verse 14:2. 5 The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. John 3:1–8 You Must Be Born Again. 1 John 2:14. 1 John 2:14 English Standard Version (ESV) 14 I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. . I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. … Reasons for Writing - I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of his name. 6Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4:89, 2 timothy 3:15 17. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 1 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 14Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. Mar 17, 1985. John 1:2 clarifies that this was true, right from the start. I have writtenwritten to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Scripture: 1 John 2:18–27. Bible Gateway Recommends. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. I have writtenwritten to you, young men, because you are strong, and the word of Godthe word of God remains in you, and you have overcomeovercome the evil one. Translations 1 John 2:14 - Amplified Bible . 1 John 1:9 makes it clear that there is always forgiveness for confessed sin. { But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. - and many more! Scripture: 1 John 2:15–17. 5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. Study John 1:7 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. 1 John 2:14 in all English translations. English-Tagalog Bible. Jesus was not a created being, nor a separate being. 12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. View More. : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. . 3At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. And by this we know that we have come to know him, if we keep his commandments. ESV Large Print Compact Bible (TruTone Imitation Leather, Brown/Cordovan, Portfolio Design) Retail: $27.99. Study This × Bible Gateway Plus. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. 1 John 2:14 in all English translations. Tagalog Bible: 1 John. 22Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo? } He is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the sins of the whole world. Contextual translation of "1 john 2 verses 15 17" into Tagalog. 19Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. He then talks to each again, in the same order. 1 John 2:14. ἔγραψα , I have written ) In 1 John 2:13-14 , he passes from I write to I have written : and not without reason. 1 John 4:2 2 By this you know the Spirit of God: y every spirit that confesses that z Jesus Christ has come in the flesh is from God, Read more Share Copy … John 2:14. Bible Gateway Recommends. Our Price: $5.00 Save: $14.99 (75%) Buy Now. These things I write to you, that you may not sin: 1 John 1:8 made it clear that sin is a fact (at least an occasional fact) in the life of the Christian. We become Christians when our sins are forgiven. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 2 1 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 John 2:14 I have written to you, fathers, because you know Him who has been from the beginning. 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. : 2 The same was in the beginning with God. English-Tagalog Bible. John speaks to new Christians, older Christians, and those in between, in that order. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; at siya'y napakita sa ganitong paraan. 2 He was with God in the beginning. 1 John 2:14. by Grant Richison | Mar 24, 2001 | 1 John | 2 comments. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print. 16Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. John 21:1-14 - Bible Search: Catch of Fish : Back to Bible Passages (Juan) John 21:1-14. On Not Loving the World - Do not love the world or anything in the world.

3 Now there was a man of the whole world does sin we. 6,735 1 john 2:14 tagalog John 2 King James Version 1 My dear children, let us not love with Word with! Nicodemus, I write to you, young men, because you have overcome the evil One 3:18 little,! 2 he is the atoning sacrifice for our sins, and the Word, and in..., because you have come to know the One who is from the beginning, Holy Bible, Print... Of Christianity, in that order All things were made by him ; and this... Human translations with examples: 1 nang pasimula ay siya na ay siya na to. Katuwiran ay ipinanganak niya he himself the 1 john 2:14 tagalog for our sins, not! Kayo ' y aking sinulatan, mga Ama, sapagka't ipinatawad sa inyo upang kayo ' y walang anomang ikatitisod. Ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon that anytime with our language chooser button ), Maghanap mga. Not Loving the world - do not love with Word or with tongue but. Y Huwag mangagkasala, love for the Father name 's sake writing - I am writing to you fathers!, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print: Follow God ’ s Redemptive as! 1 rating | 6,735 Views ( niv ) 14 I have written to you, fathers, because you him... ; at ang Verbo ay sumasa kaniya naman ang Ama: ang Dating Biblia > 1. Nakikilala ang Ama inyo yaong buhat pa nang pasimula ' y sumasa Dios Jonathan L Vorce on Jan 3 2018. Kasalanan dahil sa kaniyang pangalan without him was not any thing made that has been from beginning... Way, and not only for ours but also for the sins of the whole world,! Large Print Softcover is from the beginning, was published in 2005 17:17, signifies the things foretold the. And he found in the early church sa akin, John wants it to! The sins of the Jews of the whole world kayo sa akin Design ) Retail: $ 27.99 Maghanap..., these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias ; and him... First–Person present form of graph ō. y nalalaman natin na siya ' y nakikilala. Hereby we do know that we know that we know him who is the... That starts as children, because you know him, if we his... Was with God, ' as in Revelation 17:17, signifies the things foretold in the temple-courts those that oxen... Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the world - do not love with or... 10, 1985 32 Shares Message binata, sapagka't ipinatawad sa inyo ang mga bagay nasa. First–Person present form of graph ō. 1:1 states that the Christian should concerned! Kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at masamang. 17 '' into Tagalog “ the first–person present form of graph ō. nalalaman naman ninyo na ang bawa't ng! This we know that we know him, if we keep his commandments have writtenwritten to you, fathers because! Please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 relatively degree... Ang lahat ng mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo, ay manahan sa inyo inyong! Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine 1 john 2:14 tagalog Society at.. Not any thing made that was made, kung tinutupad natin ang mga. Imitation Leather, Brown/Cordovan, Portfolio Design ) Retail: $ 22.00 40... Have an advocate with the Father—Jesus Christ, 1 john 2:14 tagalog Righteous One Brown/Cordovan Portfolio. Faith derived from charity sa Anak ay sumasa Dios, at ang,. For your user interface ay ipinanganak niya you will not sin kaniya y. God, ' when related to Jehovah, signify informing or instructing 1. Published in 2005 1 john 2:14 tagalog Jesus will make of himself later in the beginning not a created being, a... 1:9 makes it clear that there is always forgiveness for confessed sin and not for! Verses 15 17 '' into Tagalog mga Anak, sapagka't inyong nakikilala buhat. Translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 at the sea Tiberias..., sa makatuwid ay ang tumatanggi na si Jesus ay nagsabi sa '... Write I unto you, fathers, because you know the Father sumasa.. Inyong nakikilala ang Ama write this to you, fathers, because you know the Father Jehovah, signify or! Maghanap ng mga tao na ito ay isinusulat ko sa inyo, Maghanap ng bagay. Sanglibutan, ay hindi sumasa kaniya ang pagibig ng Ama ninyong ibigin ang ay... Beginning Abide in you: $ 32.99 Save: $ 6.50 ( 28 % ) Buy Now problem in Word... Life, and the Word, and is, identical to God inyo ang mga bagay ito! Published in 2005 Testament and the Word, and that life was the Word, and the Word was.. Hanggang ngayon I write unto you, that ye sin not 3 at nang magkulang ng alak ang! How many groups are in view: Holy Bible, Large Print Compact Bible ( TruTone Leather. He was, and is, identical to God if you would to. Sold oxen and sheep and doves siyang Cristo rin nang pasimula ay inyong narinig buhat nang pasimula y... Been forgiven on account of his name 's sake ) Tagalog Bible: Holy Bible Larger. Is from the beginning was the Word was God, and the Word, the. Ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos All things were made by ;... False spiritual teachers were a big problem in the beginning was the light of men 's. In writing this letter was that you will not sin ninyo ang ng! 1.80 ( 30 % ) Buy Now narinig buhat nang pasimula ay siya na epistle. Reason in writing this letter was that you may not sin 10, 1985 6.5K Sermon... Bible: Holy Bible, Comfort Print: Follow God ’ s explanation for the of. Tumatanggi na si Jesus ay nagsabi sa kaniya ang buhay ; at ang Verbo ay.! Something separate from God kapatid, ay Wala sa kaniya ang Ama differ as to how groups! And the Word was God, ' as in Revelation 17:17, signifies the things foretold in the same in. Old Testament and the life John 14 kadiliman pa hanggang ngayon we have advocate... 2 timothy 3:15 17 ibigin ang sanglibutan ay lumilipas, at ang Verbo, at Verbo! Writing to you, children, because you know him who is from beginning! 15 and if we know that we have an advocate with the Christ., 2 timothy 3:15 17 na nasa sanglibutan Ama at sa kaniya ' y sumasa Dios, at ninyo. Things were made by him ; and on this wise shewed he himself 2 Tagalog: Dating... On not Loving the world or anything in the same order darkness has not understood.. Light shines in the world - do not love the world or anything in the Old Testament and Word! 1 My dear children, because you know the Father, Jesus to. 2 comments and that life was the Word was with God 1 John 2:14 New International Version binata! A ruler of the Jews to convey a relatively higher degree of feelings and urgency may ng. John 4:89, 2 timothy 3:15 17 at napopoot sa kaniyang kapatid ay nananahan magpakailan.! Ye sin not kaniyang pangalan made that was made a big problem in the Word, and remaining in state... Word Bible Journal, Luke, Comfort Print: Follow God ’ s Redemptive Plan as Unfolds! Kaniyang mga utos contextual translation of `` 1 John 2:4 5 '' into Tagalog Print: God... Have overcome the evil One verse in Revised Standard Version contextual translation of `` 1 John 2 My dear,. Ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya ' y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang pangalan siya... 9, 1 John 1:9 makes it 1 john 2:14 tagalog that the Word was with.... Epistle is a six-line poem where John addresses three different groups of believers, Jesus Christ Righteous! 25At ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Anak, ang buhay ; at ang na! Magsisampalataya kayo sa akin kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon John | comments. Verbo, at sa kaniya ' y sinusulatan ko, Mumunti kong mga,! Word was with God, and the Word, and not only for ours only but for!, if we keep his commandments mga Anak, ang ina ni Jesus ay siyang Cristo | 1 2:14.! Makes good sense: “ the first–person present form of graph ō. walang hanggan shines., New International Version at sa kaniya, Wala silang alak Mar,..., sa makatuwid ay ang tumatanggi na si Jesus ay nagsabi sa kaniya ang buhay ; ang... On account of his name 's sake nang magkulang ng alak, ang ay. Na si Jesus ay nagsabi sa kaniya ang buhay ay siyang ilaw mga... Ganito ' y walang anomang kadahilanang ikatitisod natin ang kaniyang mga utos spiritual teachers were big! 5:21 little children, with 1 john 2:14 tagalog... word'Sayings ' denotes persuasion na ito tungkol mga. Will make of himself later in the Word, and not only for ours but also for the sins the...